REGULAMIN AUKCJI

§1
Definicje

KLIENT
Osoba posiadająca dostęp do bloga Modelstory i jego usług świadczonych przez Hunting Systems LTD. Szczegółowe zasady świadczenia usług określa niniejszy Regulamin.

HUNTING SYSTEMS LTD
Hunting Systems LTD z siedzibą w Rotherham, S63 5DB Rotherham, przy ul. Farfield Park Unit 4E, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Kierownika Rejestru Spółek dla Anglii i Walii o numerze 8683009.

MODELSTORY
Blog prowadzony przez Hunting Systems LTD w domenie modelstory.stronazen.pl.

OFERENT
Klient, który złożył ofertę kupna Produktu wystawionego na aukcji.

NABYWCA
Klient biorący udział we wszystkich rodzajach aukcji dostępnych na blogu Modelstory.

SPRZEDAJĄCY
Klient wystawiający w aukcjach produkty we wszystkich dostępnych na blogu Modelstory rodzajach aukcji

PRODUKT
Wystawiany przez sprzedającego towar we wszystkich dostępnych w blogu Modelstory rodzajach aukcji

AUKCJE
System zawierania umów sprzedaży Produktów określone w §3 Regulaminu: “Warianty i przebieg Aukcji”

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin Modelstory

§2
Aukcje w Modelstory

1. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą być klientami korzystającymi z aukcji na blogu Modelstory.

2. Klientami mogą być również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżli mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3. Do zawarcia umowy pomiędzy Hunting Systems LTD, a klientem dochodzi w momencie wystawienia aukcji lub w chwili złożenia oferty.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo bez podawania przyczyn odstąpić od umowy o której mowa w §2 pkt. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia.

5. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć w formie elektronicznej lub na piśmie oświadczenie. Termim złożenia oświadczenia liczony jest z momentem wysłania stosownego oświadczenia.

6. Klient który złożył ofertę w trakcie aukcji, skorzystał z opcji KUPUJ TERAZ lub wystawił Produkt, nie może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy.

7. Produkty które naruszają uprawnienia osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej nie mogą być wystawiane w Aukcjach blogu Modelstory.

8. Nie można oferować produktów zabronionych jako prezent czy też bezpłatny dodatek do licytowanych produktów.

9. Szczegółowa lista zabronionych produktów wraz z wyjątkami wymagającymi spełnienia określonych warunków znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

10. Hunting Systems LTD jako operator bloga Modelstory nie jest stroną umów zawieranych na podstawie rozstrzygniętych Aukcji pomiędzy Klientami bloga Modelstory. Hunting Systems LTD nie daje gwarancji możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wystawionego Produktu przez Sprzedawcę i Nabywcę.

§3
Warianty i przebieg Aukcji

1. Klienci bloga Modelstory mogą w ramach dostępnego oprogramowania zawierać umowy sprzedaży Produktów zgodnie z ninejszym Regulaminem. Dostępne są następujące warianty aukcji:

1.1 Aukcja z opcją KUPUJ TERAZ z możliwością podbijania ceny w ramach licytacji. Klient wybierając opcję KUPUJ TERAZ nabywa wystawiony Produkt po stałej cenie określonej przez Sprzedającego na samym początku aukcji.

1.2 Aukcja profesjonalna, która jest wystawiona przez Hunting Systems LTD lub Klienta upoważnionego do wystawienia tego rodzaju aukcji na podstawie umowy z Hunting Systems LTD.

2. Warunkiem podstawowym wystawienia Produktu jest posiadanie prawa do dysponowania tymże produktem.

3. Wystawienie Produktu jest jednoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego, że obrót wystawionym Produktem nie narusza przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich. Oświadczenie obejmuje również uprawnienie do zawarcia i wykonywania umowy, której przedmiotem jest aukcja.

4. Pierwszą czynnością przy wystawieniu produktu jest stworzenie opisu produktu, na podstawie szablonu, który dostępny jest w załączniku nr 2. Następnie opis należy wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@modelstory.stronazen.pl.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu tworzenia opisu, informacji jakie powinny być w nim zawarte, określone są w załączniku nr 2.

6. Można dokonać zmian treści opisu aukcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. Nie wolno wprowadzać modyfikacji w opisie aukcji w wyniku których zmianie ulegnie status prawny produktu pod względem obostrzeń związanych z wprowadzaniem produktu do handlu.

7. Udział Klienta w aukcji rozpoczyna się z chwilą złożenia oferty kupna lub poprzez kupno wystawionego produktu poprzez wciśniecie i potwierdzenie przycisku KUPUJ TERAZ.

8. Złożenie oferty kupna wiąże się z wyrażeniem przez Oferenta zgody na przekazanie Sprzedajacemu informacji dotyczących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

9. Podczas trwania aukcji Klienci mogą za pośrednictwem Modelstory (kontakt@modelstory.stronazen.pl) zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą. Sprzedający wraz z teścią zapytania otrzymuje również adres e-mail Klienta zadającego pytanie.

10. Przebieg Aukcji z opcją KUPUJ TERAZ wygląda następująco:

  • Oferent określa cenę maksymalną, którą może zapłacić za oferowany Produkt
  • Modelstory ustala minimalną kwotę, która umożliwia przebicie oferowanej ceny o kwotę postąpienia
  • w reakcji na kolejne oferty pozostałych Oferentów Modelstory genreuje kolejne minimalne kwoty dodane o warość postąpienia
  • generowanie kolejnych ofert minimalnych ustaje z chwilą osiągnięcia ceny w opcji KUPUJ TERAZ, którą określił Sprzedawca w chwili wstawiania aukcji do systemu (przesłanie szablonu aukcji na kontakt@modelstory.stronazen.pl).

Tabela kwot postąpienia:

oplaty-model

11. Złożone w ramach Aukcji oferty są wiążące dla Sprzedającego i Oferentów do chwili zakończenia aukcji. Sprzedający ma możliwość odrzucenia oferty wysyłając stosowną informację na adres kontakt@modelstory.stronazen.pl jedynie przed zakończeniem aukcji. Przewidziane są trzy warianty odrzucenia oferty:

11.1 na prośbę Oferenta,
11.2 w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Oferentem
11.3 jeśli Oferent nie budzi zaufania sprzedającego, podejrzenia muszą być uzasadnione

12. Aukcja kończy się z chwilą upłynięcia czasu na który była przewidziana lub z chwilą wybrania przez jednego z Oferentów opcji KUPUJ TERAZ. W pierwszym przypadku zwycięzcą jest Oferent, który zaoferował najwyższą ofertę.

13. Jedyną możliwą dodatkową ceną, którą Sprzedawca może obciążyć Nabywcę, jest koszt dostawy. Jest on widoczny dla wszystkich Klientów bloga Modelstory.

14. W razie przerw technicznych lub awarii przewidziane jest postępowanie, którego szczegóły można znaleźć w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu.

§4
Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą produktu w drodze aukcji, następuje w chwili przybicia.

2. Zawarcie umowy pomiedzy Sprzedającym a Nabywcą, który skorzystał z możliwości KUPUJ TERAZ, następuje w chwili potwierdzenia przez Nabywcę skorzystania z tej opcji.

3. Z chwilą zawarcia umowy obie strony aukcji postępują zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej bądź innej szczególnej formy przewidzianej przepisami, zawarcie umowy następuje po przybiciu lub po potwierdzeniu przez Nabywcę zakupu w przypadku skorzystania z opji KUPUJ TERAZ.

5. Sprzedający może w ramach §3 pkt. 4 zamieszczać dodatkowe treści nie mogą one jednak naruszać obowiązujących przepisów prawa, niniejszego regulaminu. Nie wolno:

5.1 przekazywać adresów stron WWW sklepów internetowy, serwisów za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
5.2 prezentowaniem asortymentu znajdującego się poza serwisem Modelstory bądź zachęcaniem do zapoznania się z nim
5.3 przekazywaniem treści reklamowych, ogłoszeniowych, zachęcających do kupna poza serwisem Modelstory

Wyjątkiem od powyższych zapisów jest możliwość opisana szczegółówo w załączniku nr 4

6. Informacja dla Nabywcy będzie usunięta przez Hunting System LTD jeśli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

7. Nabywca i Sprzedający otrzymują za pomocą Modelstory informacje dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu stron transakcji zawierających umowę.

8. Przekazanie informacji następuję po przybiciu w wypadku aukcji lub potwierdzeniu przez Nabywcę w wypadku skorzystania z możliwości KUPUJ TERAZ.

§5
Cennik

1. Usługi związane ze sprzedażą Produktów wystawianych w serwisie Modelstory podlegają opłatom, które określone są w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu. Wszystkimi opłatami, prowizjami obciążany jest Sprzedający.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania i rozliczania opłat i prowizji opisane są w załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu.

§6
Prywatność i poufność

1. Dane osobowe przekazywane Hunting Systems LTD wskutek korzystania z usług Modelstory są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z polityką ochrony prywatności, którą znaleźć można w załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu.

2. Klient nie może ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Klientów Modelstory, które otrzymał od Hunting Systems LTD.

3. Klient może przekazywać informacje dotyczące innych klientów osobom trzecim wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody osób, klientów które dane dotyczą.

4. Dane otrzymane przez Hunting Systems LTD w wyniku realizacji aukcji, klient może wykorzytać wyłącznie do celów związanych z realizowaną aukcją.

§7
Zmiany i akceptacja regulaminu

1. Regulamin może być zmieniony wyłącznie przez Hunting Systems LTD.

2. Modyfikacja regulaminu staje się skuteczna w określonym terminie.

3. Termin o którym mowa w §7 pkt. 2 nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji regulaminu.

4. Termin zmiany regulaminu wskazuje Hunting Systems LTD.

5. Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone zgodnie z dotychczasowym Regulaminem.

6. Klient jest powiadamiany o zmianach w regulaminie i możliwości jego akceptacji. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Hunting Systems LTD.

7. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez złożenie oferty, skorzystanie z opcji KUPUJ TERAZ, wystawieniem przedmiotu do sprzedaży.

§8
Rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta pomiędzy Hunting Systems LTD a Klientem, o której mowa w §2 pkt. 3 może być wypowiedziana przez Klienta:

1.1 W każdej chwili poprzez przesłanie dostępnego na stosownej stronie formularza dotyczącego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie jest skuteczne po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej aukcji, w której Klient uczestniczył zarejestrowany na danym koncie.

1.2 Ze skutkiem natychmiastowym w chwili potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że Klient bierze udział w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy aukcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

2. Hunting Systems LTD może rozwiązać umowę z Klientem za wypowiedzeniem, z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia.

3. Gdy umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Hunting Systems LTD, Klient nie może brać udziału w w aukcjach Modelstory, chyba że ma na to zgodę Hunting Systems LTD.

§9
Kontakt, postępowanie reklamacyjne i spory

1. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Klienta, z chwilą gdy usługi określone w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Hunting Systems LTD.

2. Reklamacja może być zgłoszona przez Klienta również gdy Hunting Systems LTD realizuje usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres składany w §9 pkt. 9. Zgłoszenie powinno zawierać nick pod jaką występuje Klient w Modelstory, a także opis zastrzeżeń.

4. Reklamacja jest rozstrzygana przez Hunting Systems LTD w terminie 14 dni od daty jej otrzymania we właściwej postaci.

5. Hunting Systems LTD ma możliwość odmówienia rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia przyczyn reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Klienta.

7. Umowa pomiędzy Klientem a Hunting Systems LTD, o której mowa w §2 pkt. 3 jest zawierana i rozstrzygana na podstawie prawa polskiego.

8. Polskie sądy powszechne są właściwymi w kwestii rozstrzygania sporów związanych z usługami świadczonymi przez Hunting Systems LTD w Modelstory. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9. Użytkownik może kontaktować się z Hunting Systems LTD w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

  1. pisemnej na adres: S63 5DB Rotherham, ul. Farfield Park, Unit 4E Enterprise Court
  2. za pomocą odnośnika „Kontakt”, dostępnego na stronie głównej Modelstory, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

§10
Pozostałe ustalenia

1. Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Klientów umów zawartych w ramach aukcji realizowanych na Modelstory nie może być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

2. Następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

3. Jakość, bezpieczeństwo, legalność Produktów sprzedawanych w ramach aukcji nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

4. Prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

5. Zdolność Sprzedających do sprzedaży produktów oraz wypłacalność Klientów składających oferty kupna nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

6. Naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Klientów Modelstory nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności ze strony Hunting Systems LTD.

7. Aukcje wystawionie w Modelstory mogą być usunięte bądź zakończone przed czasem przez Hunting Systems LTD wówczas gdy aukcje te naruszają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Modelstory.

8. Oferty złożone w aukcji zakończonej przed czasem zachowują swoją ważność.

9. W razie działań Klienta które naruszają postanowienia Regulaminu lub w uzasadnionych przypadkach Huntig Systems LTD może:

9.1 ostrzec Klienta za pomocą e-maila
9.2 zawiesić na czas określony lub nieokreślony dostęp do aukcji

10. Klient którego konto zostało zawieszone ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Hunting Systems LTD lub innych poszkodowanych Klientów.

11. Wszystkie Aukcie zawieszonego Klienta zostają usunięte.

12. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1 produkty niedozwolone i dopuszczone warunkowo
Załącznik nr 2 opis aukcji
Załącznik nr 3 awarie techniczne i przerwy techniczne
Załącznik nr 4 opłaty i prowizje
Załącznik nr 5 polityka prywatności